Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện bột rửa bát finish nhập khẩu

Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện

<div>

Điện năng là một loại hàng hoá đặc thù, là động lực để phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư thích đáng. Đồng thời để hoạt động điện lực vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều Tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt điện, về chống sét, về chảy cao áp…. và các văn bản pháp luật mới như: TT 31/2014/TT-BCT ngày 02-10-2014 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; TT 30/2014/TT-BCT ngày 02-10-2014 Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; TT 28/2014/TT-BCT ngày 15-9-2014 Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, NĐ 14/2014/NĐ-CP ngày 26-02-2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện….

Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được những tài liệu mới nhất  trong lĩnh vực điện. Nhà xuất bản Lao Động cho biên tập & phát hành cuốn sách:

CẨM NANG NGHIP V CÔNG TÁC QUN LÝ AN TOÀN ĐIN

Nội dung sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn chống sét

Phần thứ hai. Tiêu chuẩn lắp đặt điện

Phần thứ ba. Tiêu chuẩn chảy cao áp

Phần thứ tư. Văn bản mới cập nhật tháng 10 năm 2014

Sách có độ dày 500 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn