HƯỚNG DẪN SINH HOẠT ĐOÀN THỂ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC – … bột rửa bát finish nhập khẩu

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT ĐOÀN THỂ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC – …

<div>

Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để góp phần nâng cao ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ và thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), hướng tới Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2015), Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin biên soạn và phát hành tập sách: “Hướng dẫn sinh hoạt đoàn thể trong các cơ quan, tổ chức - học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh – 45 năm thực hiện Di chúc”.Quyển sách này gồm bảy phần:

Phần I: Hình ảnh một số địa danh lịch sử cách mạng, di tích, nhà lưu niệm về Bác Hồ.

Phần II:Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta.

Phần III: Hướng dẫn sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần IV: Hướng dẫn triển khai các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và tuổi trẻ cả nước.

Phần V: 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bản Di chúc lịch sử có giá trị vượt thời gian.

Phần VI: Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phần VII: Những mẩu chuyện về đời sống và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.