HỆ THỐNG TOÀN VĂN 18 LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠ… bột rửa bát finish nhập khẩu

HỆ THỐNG TOÀN VĂN 18 LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠ…

<div>

Năm 2015 được xem là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do vậy tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII  từ ngày 20/10/2014 đến ngày 28/11/2014, Quốc hội đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc xây dựng và ban hành 18 Luật. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ và môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và bạn đọc quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các luật mới, Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính giá bán là: 450.000 đông mời quý vị đón