CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CẢI CÁCH THU… bột rửa bát finish nhập khẩu

CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CẢI CÁCH THU…

<div>

Ngày 01-10-2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2014). Theo đó, Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định như: Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngày 25-8-2014, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế nhằm giảm phiền hà cho các doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện các sắc lệnh về thuế như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân,…

Nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp các quy định mới nhất về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ CÁC SẮC LỆNH VỀ THUẾ (THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THU NHẬP CÁ NHÂN, GIÁ TRỊ GIA TĂNG) – HIỆU LỰC ÁP DỤNG 2/10/2014

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính như sau:

PhầnI. Hướng dẫn mới nhất thực hiện các sắc thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, c. Thuế thu nhập cá nhân)

Phần II. Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế

Phần III. Chính sách ưu đãi về thuế nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Phần IV. Quy định mới về quản lý và sử dụng hóa đơn

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.