CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CÁC… bột rửa bát finish nhập khẩu

CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CÁC…

<div>

Nhằm nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, giúp cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, Bí thư Đảng bộ, chi bộ các cấp trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu và hiệu quả hoạt động của đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng cũng như nâng cao sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, nhất là việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin biên soạn và xuất bản quyển sách: “Cẩm nang công tác Đảng dành cho Bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp”.Quyển sách này gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần thứ hai: Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Phần thứ ba: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phần thứ tư: Quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng dành cho Bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp.

Đây là tài liệu rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình công tác của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, Bí thư Đảng bộ, chi bộ các cấp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.